IIP资源量统计分析工具
门户总资源量:1188。 文章库总共发布数量:126 专题资源库总共发布数量:914 图片库总共发布数量:113 文档库总共发布数量:35 综合资源库总共发布数量:0    2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
文章库数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
专题资源库数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
图片库数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文档库数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
综合资源库数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0